Sut y gallwn helpu eich claf neu’ch cleient

Sut y gallwn helpu eich claf neu’ch cleient

Rydym yn rhedeg gwasanaethau lleihau niwed; yn cynnig rhaglenni cymorth a thriniaeth wedi’u teilwra; mae gennym dimau arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc a’r rhai dros 50 oed ar er mwyn cynorthwyo teulu a ffrindiau. Ac rydym yn rhedeg sesiynau addysg, ymwybyddiaeth a hyfforddiant i weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd.

CAVDAS is both a direct access and a referral service. You can either pass our contact details to your patient or client to get in touch themselves, or you can refer them to us directly.

Dropping in is the quickest way to get started on your recovery journey. You may want to make a small change or a big change and speaking to our highly trained staff will help you to make that decision.

The first thing we will need to do is understand your circumstances and this will allow us to tailor your treatment pathway. This is done with either a brief assessment or in a lot of situations we will complete a comprehensive assessment.

If you are unable to attend in person, we can arrange for someone to contact you over the phone, we can also come to you.

 

If you are a professional and you are looking to refer someone in you can do so by getting in touch online or picking up the phone to speak to a member of staff. They will take the individuals details and contact them to arrange for them to come in to talk through their needs. Alternatively, you can ask the individual to drop in.

 

Mae RAPS (Gwasanaeth Presgripsiynu Mynediad Cyflym) Caerdydd yn wasanaeth i’r rhai sy’n profi digartrefedd hirsefydlog, yr ydym yn ei redeg ar ran MDT (Tîm Disgyblaethol Amlasiantaeth) Cyngor Caerdydd. Mae’n darparu lleoedd presgripsiynu amnewidion opioid, gan gynnwys dewis Buvidal (pigiad buprenorphine cyfnod hir).
Mae gwasanaethau clinigol yn cynnwys presgripsiynu amnewidion ar gyfer dibyniaeth ar opioidau, mentrau lleihau niwed gan gynnwys Naloxone i’w gymryd gartref; cynllunio teulu a sgrinio iechyd rhywiol; profi am Feirysau a Gludir yn y Gwaed ac atgyfeirio i gymorth arbenigol.
Gall unrhyw sefydliad neu wasanaeth wneud atgyfeiriad trwy MDT Cyngor Caerdydd. Ar ôl gwneud atgyfeiriad, asesir yr unigolyn gan weithiwr achos, nyrs, a meddyg cyn y rhoddir presgripsiwn.
Rydym hefyd yn cynnig cymorth eang ac wedi’i deilwra i ddefnyddwyr gwasanaeth er mwyn eu helpu i oresgyn eu defnydd o sylweddau a chynyddu eu cymhelliant a chynnig cymorth er mwyn rhoi sylw i faterion iechyd a chymdeithasol ehangach.
Bydd triniaeth yn unigoledig trwy gyfrwng cynllunio gofal adfer personol ac adolygiadau ac asesiadau clinigol rheolaidd.

Referrals can be made by any organisation or service via Cardiff Council MDT (insert contact details). Once a referral is made, the individual is assessed by a case worker, a nurse and a doctor before a prescription is given.

We also then offer service-users tailored and wide-ranging support to help them overcome their substance use and increase their motivation and provide support to address wider social and health issues.

Treatment is individualised via personal recovery care planning and regular clinical assessment and reviews.

To access any of these services they need to present as Homeless (rough sleeping/ hostel resident) and complete an MDT referral with a professional.
-MDT counselling
-Rapid Access Prescribing Service
-MDT Substance use workers